17 september 2016

Medeltidens Elleholm

Elleholm vid mitten av 1600-
talet enligt Johannes Meijer
 
Projektet kring 1400-talsvraket efter Gribshunden i Ronneby skärgård lovar mycket inför framtiden. Vid sidan om denna forskning finns dock behov av att lyfta fram andra sidor av medeltiden i Blekinge. Länsmuseet har därför för avsikt att under de kommande fem åren fokusera på ett antal medeltida platser inom länet. Genom samarbeten med högskolor, kommuner och inte minst allmänheten hoppas vi kunna få ny och bättre kunskap om platser och skeden under medeltiden. Precis som i fallet med Gribshunden, blir arkeologin ett viktigt redskap i detta arbete.
Arkeologerna Johan Wallin och Gertie
Ericsson från Kulturen i Lund
 
 
En berättelse som nu väcks till liv är den kring ärkebiskopens stad Elleholm. Denna närmast mytiska plats ligger på en ö i mitten av Mörrumsån. År 1600 gick stadsrättigheterna förlorade, och idag finns mycket lite ovan mark som speglar platsens tidigare utseende och betydelse. Historien innan 1400-talet har hittills varit svårbekräftad, vilket gäller den faktiska staden men också biskopens befästning Sjöborg, som låg på Elleholms nordligaste spets.
 
 
 
Redan under våren 2016 påbörjades det nya arbetet med Elleholm, då som en föreläsningsserie tillsammans med studieförbundet SENSUS. Under en dag i maj grävdes ett flertal sökschakt vid Elleholm av studiecirkeldeltagarna och personal från Blekinge museum. Indikationer på vad som kunde förväntas på olika punkter i området, låg därefter till grund för planeringen av det större fältarbete som utförts under den gångna veckan. Insatsen gjordes denna gång tillsammans med medeltidsarkeologer från Kulturen i Lund, och tack vare assistans från Karlshamns kommun fick vi även möjlighet att använda grävmaskin under fältarbetets gång.


Framrensat parti av Sjöborg


Arbete i den nordligaste vallgraven vid Sjöborg

 
Omkring 130 kvadratmeter rensades fram inom borgområdet. Rester av olika byggnader i form av husgrunder och stenlagda ytor kunde bekräftas, och ett snitt genom en av vallgravarna speglar hur denna varit konstruerad. Bland de insamlade fynden finns bland annat keramikskärvor från 13- och 1400-tal, men preliminärt kanske även enstaka som för oss ner i sent 1200-tal. Otaliga frågor återstår förstås att besvara i det kommande forskningsarbetet, men ett första steg har nu tagits mot upprättandet av en källkritiskt korrekt bild av Sjöborg. Huruvida ytterligare fältarbeten i Elleholm kan bli aktuella under kommande år går inte att säga definitivt i nuläget. Avrapportering av årets insatser beräknas vara färdig omkring årsskiftet 2016/2017.
Mikael Henriksson
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar