24 november 2013

Västra Vång i november 2013


När mycket händer på kort tid, finns det anledning att reflektera och få perspektiv på vad som egentligen inträffat. Den senaste veckan har omfattat en hel del fokus på arkeologi, och då inte minst vilken potential den har som en viktig del i en framtida, framför allt regional historieskrivning


Seminarium kring järnålderns Vång i Ronneby stadshus 14 nov 2013

Den 14-15 november avhölls ett seminarium i Ronneby och Karlskrona, vilket behandlade järnålderns Västra Vång och framför allt nya rön från grävningarna 2012 och 2013. Närmare 80 forskare, museimänniskor, politiker och initierade privatpersoner tog del av föredrag, tittade på fynd och fick en guidning av kulturmiljöerna vid Johannishusåsen. Fredagen den 15:e november blev i övrigt något av en milstolpe i Blekinge museums historia. En pressvisning rörande Vång hölls, vilken inleddes av landshövding Berit Andnor Bylund. Aldrig någonsin har vi fått ett sådant medialt genomslag med något vi velat presentera. Låt vara att vi hade viss draghjälp från 10,63 gram guld, men nyhetsvärdet kring arkeologin vid Västra Vång var helt enkelt större än vi hade kunnat drömma om. Lördagen den 16:e visade vi slutligen upp fynd för allmänheten på Kulturcentrum i Ronneby. Intresset var stort och mer än 1100 personer dök upp.
1:e antikvarie Thomas Persson förevisar gravmiljön vid Hjortsberga kyrka i samband med exkursionen 14 nov 2013

Syftet med seminariet och veckans offentliggörande av fynd och resultat var inte minst att inleda ett slags dialog kring både fortsatta projekt om Vångs historia, men också kring hur en framtida förmedling av denna skall utformas. Blekinge museum planerar i skrivande stund för en sommarutställning om Vång, vilken skall öppna i Karlskrona lördagen den 31 maj 2014. Den blir på sätt och vis inledningen till det fortsatta projektet. Normalt skulle man väl oftast invänta resultat från slutgiltiga grävningar på en plats innan man berättar dess historia. Här väljer vi från museets sida dock en annan väg. Hittillsvarande fynd visas upp och hypoteser presenteras, men faktiska svar kommer kanske endast antydas… Med våra nya rön från Johannishusåsen finns det idag bättre förutsättningar än någonsin att studera både ett profant och sakralt landskapsavsnitt vars utveckling för oss från järnålderns stamsamhällen och ända in i den historiska tidens kanske mer hemtama samhällssystem. Vilken roll har den lilla platsen Vång innehavt under framför allt folkvandringstid och vendeltid? Vilka förändringar över tid kan vi här studera avseende ekonomi, kontakter, maktutövning och religiositet? Vad kommer den nya kunskapen att ge för bild av den regionala identiteten över tid? Kommer arbetet med Vång rent av att innebära att historiesyn och egenbilder hos länets innevånare av idag förändras på ett eller annat sätt?
Maskbilder av brons i väntan på konservering, november 2013


Tanken är att ett program för utforskningen av Vång utgår från Blekinge museum, och avsikten är att Södertörns högskola även fortsättningsvis skall vara en nära samarbetspartner i detta arbete. Vår gemensamma önskan är att programmet kring Vång skall uppfattas som ett öppet och inbjudande sådant. Förhoppningen är att såväl professionella forskare som föreningar och privatpersoner skall känna sig välkomna i ett nätverk kring Vång. Alla som kan och vill bidra till utforskningen av byn, skall ges möjlighet att medverka. Avsikten är att fri tillgänglighet skall råda kring sammanställda källor, fyndmaterial och hittillsvarande forskningsresultat.

Kortsiktigt övergår Vångprojektet nu i en avrapporteringsfas, vilken skall vara avslutad i samband med att museets sommarutställning öppnar 31 maj 2014. De som saknar tålamod hänvisas i nuläget till den nystartade gruppen www.facebook.com/vastravang

 Mikael Henriksson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar