6 oktober 2012

Domarringar och skogsbruk...

I dagarna avslutar museet en mindre förundersökning av en domarring vid den s.k Vambåsamon ca 8,5 km NV om Karlskrona. Lämningen skadades allvarligt av skogsbruket år  2007. Fastighetsägarens underentreprenör plöjde då rakt igenom stenkretsen, vilket resulterade i att ett par klumpstenar flyttades ur läge, ytterligare några skadades och marken i övrigt blev kraftigt påverkad.
 

Åverkan på domarring. Fotograferat i april 2007.


Domarringen är egentligen två stycken om vardera 7 klumpstenar, men de delar på en sten.  RAÄ  58:1-2 i Förkärla socken har varit registrerad ända sedan 1930-talets slut. Lämningen ligger på en liten platå i en tallskog, som ett slags yttersta utpost till en forntida bygd. Ett par hundra meter i SV riktning vidtar gravmiljöer, sannolikt härrörande från mellersta och äldre järnålder.
RAÄ Förkärla 58:1-2 i framrensat skick. Fotografi mot V.

 
Museets uppdrag har varit att genom en förundersökning göra en skadebedömning och en allmän dokumentation av lämningen, för att därefter återställa den till det skick den var i innan skogsplöjningen utfördes. Arbetet med förundersökningen har utförts av Titti Fendin, Arwo Pajusi och Lars Sternefält. Efter att de dokumenterat skadorna genom fotografering och inmätning, torvade de av hela fornlämningen med utgångspunkt i ett rutnät om 100 enmetersrutor. Efter detta har ytterligare dokumentation gjorts, och på vissa punkter har man slutligen delundersökt vissa sotlager och möjliga anläggningsspår.
 
Klumpsten vinschas tillbaka till dess sannolikt ursprungliga placering.

 
Inga fynd har hittills påträffats i samband med förundersökningen. Jord- och träkolsprover har dock samlats in för vidare bedömning av naturmiljön och datering av själva lämningen. I ett sista skede återställer man nu domarringarna, och sedan avrapporteras arbetet under senhösten/vintern. Av länets alla grovt räknat 50-tal domarringar återfinns en stor majoritet i bygden mellan Ronneby och Karlskrona. Förhoppningsvis kan undersökningen av de två stenkretsarna vid Vambåsamon kasta lite ljus på lämningstypens inordning i den här typen av fornlämningsmiljö i Blekinge.
 

Mikael Henriksson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar