30 augusti 2013

Medeltida arkeologi i centrala Sölvesborg


Inför ett planerat husbygge genomför Blekinge museum, tillsammans med Smålands museum, sedan i måndags (26 aug) en tre veckor lång undersökning inom kvarteret Zebran i Sölvesborg. Den aktuella undersökningen skall dokumentera och tillvarata lämningsspår som sträcker sig ända tillbaka till 1300-talet. Lite är känt kring stadens utseende under denna äldsta tid, och den arkeologiska insatsen utgör därför ett bra tillfälle att få en bättre bild av människors liv i en dåtida stadsmiljö. Undersöknings-området låg under medeltiden helt klart utanför bebyggd kvartersmark. Det behöver dock inte innebära att man inte kan studera spår som pekar på att markområdet ändå använts på ett eller annat sätt av de närmast boende.  Säkert är exempelvis att stadsområdets mer perifera delar, och i synnerhet de nära den dåtida stranden, fått tjäna som något av en sophög för borgarna i Sölvesborg. En förundersökning tidigare i år visade att det på tomten finns bevarade kulturlager med en hel del medeltida avfall. Exempelvis tillvaratogs då ett betydande djurbensmaterial. Det rör sig främst om ben av tamdjur som nöt och svin, men även fisk samt sporadiskt förekommande delar från både kronhjort och rådjur.


Den registrerade fornlämningen för Sölvesborgs stadslager markeras här med en röd linje. Det aktuella undersökningsområdet i kvarteret Zebran har förtydligats genom markering med en blå rektangel.

 
Huvudsyftet med undersökningen är att hämta in ett representativt benmaterial från fastighetens äldsta lagernivåer. Detta skall sedan analyseras av experter, vilket förhoppningsvis skall besvara frågor kring själva djuren, men även ge en bild av ex stadens hushållning. Analyser kommer dessutom att göras på växtrester och pollen som insamlas från kulturlagren. På så vis kan slutsatser dras kring hur miljön en gång tedde sig i de strandnära kvarteren under stadens äldsta skede. En första bortschaktning av mer sentida lager har gjorts med grävmaskin, och nu vidtar handgrävning och mer noggrann undersökning av äldre nivåer.

/Mikael Henriksson
Johan Åstrand, Smålands museum, skyfflar upp kulturlager i en skottkärra. Jorden skall därefter vattensållas, så att även helt små fynd skall gå att urskilja. Ytan är tidigare genomgrävd för jordvärmeutvinning, från vilken några slangar syns i vänster bildkant.

 

1 kommentar:

  1. Intressant, men synd att man jobbar denna tidpunkten....

    /Mattias

    SvaraRadera