19 april 2012


Röjningsrösen


Bilderna visar rensning i samband med röjningsrösen/röjningssten

Röjningsrösen är en vanligt förekommande fornlämning som de flesta av oss inte lägger märke till, trots detta är det en mycket spännande typ av lämning som kan ge mycket kunskap om bland annat odling och landskapsutnyttjande. Men vad är egentligen ett röjningsröse? Man kan säga att de utgör en rest efter odling i stenig mark, där besvärlig sten som låg i vägen för plog/åder togs bort och samlades i högar.

Länge ansågs röjningsrösena endast vara en produkt av relativt sentida historisk odling men många av de röjningsrösen som ligger i våra marker är faktiskt uppförda under brons- och järnålder. 
Både inom och i anslutning till vårt undersökningsområde i Vång ligger röjningsrösen eller ansamlingar av röjningssten. I vårt fall är förmodligen röjningsrösena relativt sentida och kan uppkommit så sent som under 1800-talet, då varje extra markyta som kunde brukas för odling var viktig.
Hälsningar Andreas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar